Currículum de l'etapa

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Un cop finalitzada l'ESO, l'alumne que ha assolit les competències bàsiques i objectius de l'etapa obté el títol de Graduat d'Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes que no obtinguin aquest graduat tindran un certificat d'escolarització conforme amb els anys i les matèries cursades.

El Departament d'Educació publica el Decret que defineix les competències bàsiques generals que els alumnes han de desenvolupar i consolidar en finalitzar l'educació secundària obligatòria (ESO). Aquestes competències contribueixen al desenvolupament personal de l'alumne/a, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura 
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o cultura i valors ètics    
 • Tutoria

 

Matèries optatives

Els centres han d'oferir, en un dels tres primers cursos,  les matèries optatives de segona llengua estrangera, cultura clàssica i emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s'ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d'ESO.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

Servei comunitari

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de tercer i/o quart d'ESO, definides en el pla anual de centre.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el projecte de recerca i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques acadèmiques - aplicades
 • Religió o cultura i valors ètics 
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Llatí
 • Economia
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Segona llengua estrangera
 • Educació visual i plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Arts escèniques i dansa
 • Cultura científica
 • Cultura clàssica
Si el centre no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica), s'ofereix la possibilitat de cursar aquestes assignatures en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei comunitari

En el cas que no s'hagi fet al tercer curs, el servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de quart.

Acreditació