Normativa i comissions de garanties d'admissió

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decrets marc

 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat).
 • DECRET 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 del 29/03/2007), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (només vigent per a l'admissió als ensenyaments de règim especial i el de formació professional, així com l'accés als centres de formació de persones adultes).

Resolucions

Preinscripció i admissió 2021-2022

 • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
   • RESOLUCIÓ EDU/1053/2021, de 13 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos 5 i 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
 • RESOLUCIÓ del 24 de ferbrer per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 9 de febrer de 2021, pel qual s'aproven modificacions d'adscripcions entre escoles d'educació primària i instituts d'educació secundària obligatòri. (annexos 1 i 2 de la resolució)
 • RESOLUCIÓ del 16 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
   • RESOLUCIÓ del 24 d'abril de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ del 26 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2021-2022.

Admissió curs 2020-2021 

 • RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
 • RESOLUCIÓ de 19 de març de 2020 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
 • RESOLUCIÓ de l'11 de maig de 2020 del Consorci d'Educació de Barcelona de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona.

Comissions de garanties d'admissió del curs escolar 2021-2022