Atenció a domicili de l'alumnat que pateix malaltia prolongada

L'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i que pateix una malaltia prolongada que li impedeix assistir a classe per un període superior a 30 dies pot rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari. Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar i finalitza quan l'alumne/a s'incorpora a les classes ordinàries.

  • Per sol·licitar aquesta atenció, els pares, mares o tutors d’aquest alumnat han de presentar una sol·licitud al centre docent on està matriculat el seu fill o filla, acompanyada de l’informe mèdic en què consti la previsió aproximada del temps que l’alumne/a no podrà assistir al centre, així com el nom i cognoms del facultatiu/iva i el número de col·legiat/da.
  • El director/a del centre docent públic o el titular, en el cas dels centres privats concertats, ha de trametre la sol·licitud i l’informe mèdic al Consorci d’Educació, juntament amb una certificació del curs en què es troba escolaritzat/da l’alumne/a i el nom del professor/a que tutelarà el procés d’aprenentatge durant el període en què l’alumne/a no pugui assistir al centre.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment del curs escolar. L’equip docent, amb l’assessorament de l’EAP si escau, elaborarà la proposta curricular que ha de desenvolupar l’alumne/a durant el període de no assistència a classe. El professor/a tutor/a del centre educatiu ha de fer el seguiment de la seva evolució amb el professor/a que l’atengui al seu domicili i també, si és el cas, amb el que l’atengui al centre hospitalari.

Així mateix, el/la docent que realitzi l’atenció educativa domiciliària ha de coordinar-se amb el professor/a tutor/a designat pel centre i, si escau, el professorat del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne/a de les matèries que s'hagi acordat treballar.

Per facilitar el retorn al centre educatiu després del procés de la malaltia, és important l’acolliment de l’alumne/a a l’aula, considerant els aspectes de comunicació i relació social amb el grup i els aspectes emocionals.

L’atenció educativa domiciliària finalitzarà quan l’alumne/a s’incorpori a les classes al centre d’origen on es troba matriculat/da. Si l’alumne/a no pot incorporar-se en la data prevista, cal trametre un nou informe mèdic en què es faci constar la previsió de temps que, segons el/la facultatiu/va que fa el seguiment de la malaltia, l’alumne/a pot continuar encara sense incorporar-se al centre.

Documents per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària

Els documents necessaris per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària són els següents (en cas que el domicili estigui a un altre servei territorial, caldrà presentar els documents a la seu pertinent):

Com presentar la sol·licitud

Els documents per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària es poden trametre de manera telemàtica a través de l’e-VALISA: 

  • Per enviar-ho a la coordinació de l’atenció educativa domiciliària caldrà que al directori de l’e-VALISA cerqueu dins del llistat “Departament d'Educació (DOCENTS)” a la coordinadora: Anna Velasco Martínez.
  • Un cop rebuda i revisada la petició, se us confirmarà la recepció.

També es poden lliurar els documents de forma física al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona al llarg del curs (exceptuant possibles situacions excepcionals de tancament degudes a restriccions causades per la Covid-19).

 

Més informació

Web del Departament d'Educació

Correu electrònic de contacte: atencioeducativadomiciliaria.ceb@gencat.cat