Titulacions i documentació acadèmica

En cas de necessitar tramitar una determinada titulació, en línies generals la persona interessada l’haurà de sol·licitar al centre on va estudiar.

Si el centre educatiu ja no està en funcionament, pot trucar al telèfon del Consorci perquè l’informin de quin és el centre educatiu dipositari de la documentació acadèmica del centre tancat. Consulteu la informació específica, d’acord amb el pla d’estudis cursat.

Estudis anteriors al 1975

Primaris

Amb una certificació de l’escola, el Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Educació pot reconèixer una equivalència laboral.

Batxillerat elemental

  • Amb una certificació emesa per l’institut públic on constin els quatre cursos aprovats, el Consorci fa la convalidació amb el graduat escolar.
  • Si no està aprovat o està inacabat, la sol·licitud s’haurà adreçar al Servei d’Ordenació Curricular.

Batxillerat superior

  • Amb sis cursos més revàlida, l’institut públic tramita directament la titulació amb la universitat.
  • Si no es té la revàlida, cal adreçar-se al Servei d’Ordenació Curricular.

Llei general d’educació (del 1975 al 2002)

Certificats i graduats d’EGB

Escolarització ordinària

Si el centre és obert, cal adreçar-se al mateix centre. Si el centre és tancat, al centre dipositari de la documentació. Si no consta, es podrà presentar una petició al Consorci.

Adults

En el cas d’alumnes oficials, si el centre és obert, cal adreçar-se al mateix centre. Si el centre és tancat, al centre dipositari de la documentació. Si no consta, es podrà presentar una petició al Consorci.

En el cas d’alumnes lliures, si els exàmens es van fer a Barcelona, cal dirigir-se al Consorci. Si no és així, cal adreçar-se al Servei Territorial corresponent.

BUP I FP

Si és un institut públic i està obert, cal demanar-ho al mateix institut. Si era un institut públic, però està tancat, al centre dipositari de la documentació. Si és o era una escola concertada, a l’institut al qual està o estava adscrita.

LOGSE/LOE

Educació secundària obligatòria (ESO)

Escolarització ordinària

Si el centre és obert, cal demanar-ho al mateix centre. Si el centre és tancat, al centre dipositari de la documentació.

Adults

En el cas d’alumnes oficials, cal sol·licitar-ho al mateix centre o al centre dipositari de la documentació.

En el cas d’alumnes lliures, examinats entre 2003 i 2006, cal demanar la documentació al Consorci. A partir del 2007, cal adreçar-se al centre on es va fer l’examen.

Batxillerat i cicles formatius

Si el centre és obert, cal demanar-ho al mateix centre. Si el centre és tancat, al centre dipositari de la documentació.