Calendari escolar del curs 2018-2019

Calendari general

  • 12 de setembre de 2018: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria.
  • 14 de setembre de 2018: inici de les classes al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes.
  • 24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (festa local a Barcelona)
  • No més tard del 19 de setembre de 2018: inici de les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d'adults.
  • No més tard del 26 de setembre de 2018: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.
  • Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
  • Del 13 al 22 d'abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
  • 10 de juny: Pasqua Granada (festa local a Barcelona)
  • 21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria, de 1r de batxillerat, i dels cicles formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran del 2 al 4 de setembre de 2019. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny.

Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Normativa

  • Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018).