Centres formadors

Nou concepte de centre formador

La realització de pràctiques acadèmiques externes en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d'Educació constitueix una activitat formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats.

Per aquest motiu, el Departament d'acord amb l'Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d'Educació, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Cal diferenciar les pràctiques d’estudiants universitaris que es regeixen pel PRACTICUM en relació amb les pràctiques de centres de Formació Professional que es regeixen per un altre programa diferent.

Renovació i alta

La darrera convocatòria per donar-se d’alta com a centre formador va tenir lloc al llarg del mes de febrer de 2018. Aquesta possibilitat s’obre cada curs aproximadament per les mateixes dates.

No es poden fer demandes d’alta al llarg del curs sinó en unes dates concretes que es publiquen en els espais online del Consorci i del Departament d’Ensenyament. Tot i amb això de forma excepcional es pot fer la sol·licitud adreçant-se al Consorci d’Educació (innovacio.ceb@gencat.cat)

Per fer la sol·licitud per ser centre formador cal posar-se en contacte amb el referent de formació del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant correu electrònic (innovacio.ceb@gencat.cat), trametre via telemàtica el document Informe del Centre Formador i un certificat d’acord del Consell Escolar del centre.

Quan la sol·licitud d’alta d’un centre és aprovada, aquesta entra en vigor per al curs següent al de la demanda.

Els centres que volen continuar sent centre formador no cal que facin sol·licitud de continuïtat, només ho hauran de fer quan hi hagi un canvi normatiu.

Per tant, els centres que van renovar a febrer de 2018 mantindran la seva condició de centre formador sense data de finalització.

L’acceptació dels centres sol·licitants es decideix en el sí de la comissió territorial de pràctiques.

Requisits

Per obtenir la condició de centre formador hi poden participar els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament.

Els centres educatius han de tenir l'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

Calendari d’actuacions del centre formador

Els centres formadors han de realitzar unes accions obligatòries al llarg del curs escolar per gestionar l’acolliment de l’alumnat universitari en pràctiques.

Totes aquestes gestions cal fer-les des de l’aplicació de gestió  PRACTICUM.

A PRACTICUM s’hi accedeix amb el codi Gicar (el NIF personal del director/a del centre educatiu). En cas de problemes amb la contrasenya, us podeu posar en contacte amb els responsables de PRACTICUM del Consorci: innovacio.ceb@gencat.cat

Al llarg de tot el curs escolar, l’aplicació PRACTICUM està oberta i el centre educatiu, per poder acollir l’alumnat universitari de grau o màster, ha de realitzar unes accions obligatòries. Aquestes tenen un termini obert al llarg de tot el curs:

  1. La direcció ha d’assignar a un docent del centre com a Coordinador de Practiques (Menú Gestió de coordinadors)
  2. El/la coordinador/a ha d’assignar als docents del centre que es consideri oportú com a tutors/es de pràctiques (Menú gestió de tutors)
  3. El coordinador ha de fer la creació de les places (Menú gestió de places del centre) La creació de les places poden ser lliures (qualsevol universitat podrà incloure algun dels seus estudiants en aquesta plaça) o bé reservades (només la universitat concreta a la que s’ha reservat la plaça la podrà omplir)
  4. IMPORTANT: L’alumnat universitari només el podrà incloure a PRACTICUM la universitat. En el moment que una universitat inclou un/una dels seus alumnes, la plaça es converteix en pràctica. Per fer-ne seguiment, menú Gestió de les pràctiques, on es poden fer modificacions varies.

Accions a PRACTICUM a realitzar a final de curs. Un cop acabat el període de pràctiques, normalment a final de curs, el centre està obligat a realitzar una sèrie d’accions:

  1. La direcció del centre ha d’avaluar al coordinador/a de pràctiques. Menú Avaluació de coordinadors.
  2. El/la coordinador/a de pràctiques ha d’avaluar als tutors de pràctiques (Menú Avaluació de tutors de les pràctiques finalitzades
  3. Un cop acabat tot aquest procés d’avaluació, des de l’opció del menú Seguiment del curs, es pot veure la situació global de les pràctiques del centre i fetes les comprovacions sobre la correcció de tot, s’ha de procedir a fer el tancament del curs. Cal avisar que si es tanca i es vol rectificar alguna cosa, cal demanar-ho al responsable del Consorci per què et torni a obrir, innovacio.ceb@gencat.cat

A la mateixa pantalla de l’opció del menú Seguiment del curs hi podem trobar el document anomenat informe del centre formador. Aquest document és el que s’ha fet servir per a formalitzar la sol·licitud de la condició de centre formador omplint únicament la part inicial del mateix: 'I. Actuacions i dades genèriques del centre formador (1. Acollida de l’estudiant al centre; 2. Accés als documents organitzatius i pedagògics; 3. Trobades entre tutor/a i l’estudiant, i 4. Participació de l’estudiant en el centre)'.

La resta del document s’haurà d’anar omplint al llarg del curs. L’objectiu principal del document Informe del centre formador és que el centre faci una reflexió sobre l’acollida de l’alumnat universitari i posar per escrit les estratègies, punts forts, etc. del que suposa per al centre l’acollida d’alumnat en pràctiques.

El document es penja a PRACTICUM des de l’opció del menú Seguiment del curs i només permet un sol document, per tant, cal esborrar l’anterior cas de voler-lo canviar.

A part d’això, cada universitat plantejarà el mètode d’avaluació dels alumnes universitaris en pràctiques i aquest procés no entra dins de PRACTICUM.

Certificació dels tutors de pràctiques

Un cop acabat el procés de pràctiques del curs, avaluats els coordinadors/es i tutors/es, i tancat el curs, es generen de forma automàtica els certificats que acrediten la tasca realitzada i que quedarà incorporades en l’historial de certificats de docent consultables a partir del portal Atri.

Normativa

Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

Relació de centres formadors

Cada any es publica la relació dels centres formadors que han estat aprovats i que podeu trobar en el següent enllaç:

Relació de centres formadors autoritzats pel Departament d'Ensenyament