Contractació

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió de l’activitat contractual del Consorci d'Educació de Barcelona amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi trobareu la informació de contacte de l’òrgan de contractació, les alertes de les futures licitacions i els anuncis previs, els plecs de clàusules i les instruccions internes de contractació, els anuncis de licitacions en tràmit, les renúncies i desistiments, la composició de la mesa de contractació, i les adjudicacions i formalitzacions de contractes no menors.

Més informació [+]

Registre Públic de Contractes

L'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè s’hi inscriguin, les dades bàsiques de tots els contractes que adjudiquin subjectes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, així com, si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció.

El Registre Públic de Contractes és l’instrument habilitat per la Generalitat per donar compliment a les obligacions d’informació sobre modificacions, pròrrogues, i resolucions anticipades de contractes, dades contractuals dades contractuals relatives als darrers 5 anys (inclosos contractes menors), resolucions de contractes o volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris.

Més informació [+]

Resolucions judicials en matèria de contractació

Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació

En elaboració

Estadístiques i registres de contractació de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Més informació [+]

Criteris interpretatius, acords i directrius

Més informació [+]

Cercador d'informes, recomanacions, instruccions i acords de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA)

Període mig de pagament

Consulta del periode mig de pagament del Consorci d'Educació

(per fer la consulta dels indicadors de pagament cal: seleccionar Entitats / Educació / Consorci d’Educació de Barcelona)


 

Més informació

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació