Accés a la informació

D’acord amb la legislació vigent, la ciutadania té dret a accedir a informació pública i/o a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats/des.

El Consorci d’Educació de Barcelona posa a disposició dos tràmits diferents en funció de l’objecte de la petició.

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació que el Consorci d’Educació de Barcelona té en custòdia com a conseqüència de la seva activitat administrativa o de l’exercici de les seves funcions.

(Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació que el Consorci d’Educació de Barcelona té en custòdia com a conseqüència de la seva activitat administrativa o de l’exercici de les seves funcions.

(Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)