Com seran els programes d'acompanyament educatiu el curs 2021-2022?

Més enllà de les adaptacions del programa derivades de la situació sanitària generada pel COVID19, el Consorci d’Educació de Barcelona segueix amb els programes d’acompanyament educatiu que ha impulsat tradicionalment per tal d’ajustar-los a tres línies estratègiques fonamentals:

 • La focalització dels recursos compensatoris a aquells que més ho necessiten per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.
 • L’ajustament de les propostes didàctiques al marc de la innovació i que inclou preceptes com l’enfocament competencial del currículum i l’avaluació o els set principis de l’aprenentatge.
 • L’obertura de l’escola a l’entorn, incloent un treball amb les famílies i una oferta més enllà de l’horari lectiu.

 

Els programes d’acompanyament educatiu, des del 20-21 estan emmarcats en les actuacions que l’Àrea de Servei d’Educació i Territori  duu a terme per donar un impuls a les oportunitats educatives fora de l’horari lectiu a l’alumnat en situació  de vulnerabilitat.

L’oferta gestionada directament des del Consorci d’Educació, amb els programes Èxit acompanyament, Speak up  i Tangram, s’intenta ajustar de forma prioritària a les zones de la ciutat on trobem més feble l’oferta de l’activitat fora escola.

Què es pretén?

Garantir la igualtat d’oportunitats educatives als infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, actuant en els temps no escolars per compensar les mancances de l’entorn.

Per això cada un dels programes té uns objectius específics.

 • L’Èxit acompanyament educatiu pretén reforçar els hàbits d’estudi autònoms i les competències bàsiques per garantir l’èxit acadèmic i prevenir l’abandonament prematur.
 • L’Speak Up té l’objectiu de millorar la competència lingüística oral en anglès per a que l’alumnat participant esdevingui motor impulsor de la conversa en llengua anglès en l’aula ordinària.
 • El Tangram té el doble objectiu de la millora dels aprenentatges en el moment de l’adquisició de la lectura i el càlcul, l’apropament de les famílies a les lògiques escolars per tal d’apoderar-les en el suport actiu del progrés escolar dels seus fills i filles.

Quins centres educatius hi participen?

L’oferta del programa per al curs 2021-2022 es va publicar el mes de maig a la Convocatòria Unificada de Programes de forma prioritària el Programa està adreçada a aquells centres educatius que presenten un alumnat amb més alta vulnerabilitat

Quina és la durada i l’horari?

Es començaran les activitats extraescolars a finals del primer trimestre. L’horari serà, com es habitual en cursos anteriors, dos dies a la setmana, dilluns/dimecres o dimarts/dijous,  entre les 16.00h i les 18.00h.

Com són les figures participants al Programes?

En els tres programes d'acompanyament educatiu participen perfils d’atenció directa als infants i joves i perfils de coordinació i mentoria.

Com puc participar per ser amic@gran o Great Friend?

El perfil dels amics grans i Great Friends seran joves universitaris, entre 20 i 28 anys, amb habilitats comunicatives, expertesa en conducció de grups, experìència en suport en acompanyament educatiu fora de l’horari escolar en infants i joves..

Aquest curs 2021-2022, els joves universitaris que vulguin participar-hi realitzaran un procés de selecció i contractació laboral. Tindran preferència les persones que puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors.

Quins perfils de coordinació compte al programa?

El perfil específic, mèrits i requisits d’aquestes figures es publicarà en el moment de l’oferta. Com en el cas anterior, tindran preferència les persones que puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors, amb formacions de l’àmbit de l’educació o social i/o màster de formació de professorat i hagin obtingut valoracions positives.

Quines funcions faran cada un dels perfils professionals?

 1. Funcions del coordinador/a de projecte del Programa Èxit acompanyament: Assessorar, supervisar des d’un punt de vista pedagògic, juntament amb el tècnic responsable del Programa del Consorci d’Educació, l’espai de formació dels coordinadors i amics grans del projecte èxit acompanyament educatiu. Alhora que haurà de convocar, coordinar i dinamitzar les reunions inicials dels centres educatius i actuar de secretària tècnica en reunions territorials en presència d’altres entitats, serveis educatius o inspecció educativa.
 2. Funcions del coordinador/a de centre del Programa Èxit acompanyament: Serà la persona d’enllaç amb el docent referent del centre, amb l’equip de tutors/es de l’alumnat participant al programa, així com l’equip dels amics grans. Coordinarà i organitzarà el projecte al centre educatiu referent, portarà el registre del projecte i donarà pautes pel desenvolupament de l’activitat de suport educatiu.
 3. Funcions del coordinador/a Programa Speak Up Coordinar els centres participants del Speak Up i fer suport a l’equip tècnic del programa, a més de interlocutor amb els agents participants del Programa, fer formació i modelatge dels Great Friends i realitzar les entrevistes inicials dels aspirants a Great Friends.
 4. Funcions del coordinador/a de projecte del Programa Tangram: Coordinar l’actuació dels mentors/es del programa Tangram, planificar la distribució dels mateixos tenint en compte el seu perfil formatiu, interlocutor entre els mentors/es i els centres educatius, fer el seguiment i avaluació del Programa i participar i assessorar, juntament amb el tècnic responsable del projecte al CEB, en els espais formatius amb les mentores/rs.
 5. Funcions dels mentors/es del Programa Tangram: Donar a conèixer i acompanyar a les famílies la cultura escolar pròpia de cada centre facilitant la seva vinculació i la implicació en els aprenentatges dels seus fills/es, oferir un espai de trobada entre alumnes i famílies al centre escolar i fomentar actituds positives davant del seu aprenentatge. A més, de mantenir una 8 constant relació i vinculació amb els agents participants del projecte: tutors/es, equip directiu, comunitat...

 

Per qualsevol dubte us podeu adreçar al correu electrònic: eduterritori.ceb@gencat.cat